Bulk

Brisket

1/2 Pound $6.99

1 Pound $13.99

Ribs


1/2 Slab $14.99

Full Slab $27.99

Pork BBQ or Turkey BBQ

Pork BBQ or Turkey BBQ 1/2 Pint $4.99

Pork BBQ or Turkey BBQ Pint $8.99

Pork BBQ or Turkey BBQ Quart $17.99